Info & Schedule

Click Here for 2019 Class Schedule

Classes currently being offered:

 

2019 Schedule Overview

Spring I 2019

1/6 – 2/14 (6 weeks)                                                                                                                  

Spring II 2019

2/17 – 3/31 (6 weeks)

NO classes:  3/10

Spring III 2019

4/7 – 5/19 (6 weeks)                                                                                                                  

NO classes:  4/21

Summer I 2019

6/6 – 7/2 (4 weeks)

Summer II 2019

7/11- 8/6 (4 weeks)

Summer III 2019 (PENDING)

8/12- 9/5  (4 weeks)

Fall I 2019 

9/8- 10/17  (6 weeks)

Fall II 2019 

10/28- 12/12  (6 weeks)

NO classes:  11/5, 11/11, 11/28

BONENKAI:  12/14

 


2018 Summer Taiko Intensive

7/30 – 8/3  (Monday – Friday,  5 days)
Hana Hachijo, Taiko to da Max, Tsugaru shamisen, and more Featuring instructors:

Chieko Kojima – Hana Hachijo
Yosuke Oda – Katsugi Daiko, Odaiko, Yoko-uchi Chudaiko
Hiromitsu Agatsuma – Tsugaru Shamisen
Kenny Endo – Taiko Set
Sho’on Shibata – Double Beta-uchi

Click here for more information on our instructors and courses!

Course Description