Info & Schedule

Click Here for 2018 Class Schedule

Classes currently being offered:


2018 Schedule Overview

Spring I

1/7 – 2/15  (6 weeks)

Spring II

2/25 – 4/15 (6 weeks)
No classes:  3/11, 3/19, 3/20, 3/22 and 4/1

Spring III

4/16 – 5/27 (6 weeks)

Summer I

6/18 – 7/22 (5 weeks)

 


2018 Summer Taiko Intensive

7/30 – 8/3  (Monday – Friday,  5 days)
Hana Hachijo, Taiko to da Max, Tsugaru shamisen, and more Featuring instructors:

Chieko Kojima – Hana Hachijo
Yosuke Oda – Katsugi Daiko, Odaiko, Yoko-uchi Chudaiko
Hiromitsu Agatsuma – Tsugaru Shamisen
Kenny Endo – Taiko Set
Sho’on Shibata – Double Beta-uchi

Click here for more information on our instructors and courses!

Course Description

 

 


Summer II

8/12 – 9/6 (4 weeks)

Fall I

9/9 – 10/18 (6 weeks)

Fall II

10/25 – 12/6 (6 weeks)
No classes: 11/22

Advertisements